top of page
เบเยอร์ ทินเนอร์ M-59

เบเยอร์ ทินเนอร์ M-59

ใช้ผสมกับสีทับหน้า ยูนีเทน B-5000 (ชนิดด้านหรือกึ่งเงา) ใช้กับพื้นไม้ภายใน

    bottom of page