top of page
ทินเนอร์ ยูนีเทน M-44

ทินเนอร์ ยูนีเทน M-44

เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะซีเตต และสารอะโรมาติก เหมาะสำหรับทำละลายและแห้งตัวเร็ว

    bottom of page