top of page
ฉากกุญแจ 2รู8x14x38x0.7mm ชุดละ 10 ชิ้น

ฉากกุญแจ 2รู8x14x38x0.7mm ชุดละ 10 ชิ้น

SKU: FT116

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
 

ฉากกุญแจ 2 รู
- ขนาด 8x14xx38x0.7 มม.
- สีนิเกิ้ล

 

ชุดละ 10 ชิ้น

ราคา 25 บาท

    bottom of page